Pages

Minggu, 07 April 2013

Resensi Novel Laleur Bodas
A.Identitas Buku
Judul                                     : Laleur BODAS
Pangarang                           : Samsu
Wedalan                               : PT Kiblat Buku Utama
perancang Jilid                  : Deddy Subandi
Ilustrasi Jilid                        : Yusuf Afendi
Citakan                                 : Citakan ka-1, Bale Pustaka,1940; Citakan ka-2, 1952; Citakan ka-3, Yayasan Bakti Haruman, 1992; Citakan ka-4, Girimukti Pasaka, 1992; Citakan ka-5, Kiblat Buku Utama, 2002; Citakan ka-6, Desember 2009.
B. Kapangarangan
Laleur Bodas teh mangrupakeun carita beunang samsu. Samsu teh lain ngaran anu saenyana tapi sandiasma anu diwangun ku engang mimiti jenengan duajalma anu nyusun eta carita, nyaeta Sambas jeung Susangka (ayeuna mah H. E Susangka), duanana oge tedak kuningan.

C. Tingkesan
Basri hahadéan jeung Lili. Dina hiji peuting waktu keur nariis di Haur Duni, maranéhna bet merego Didi nyieun lampah teu uni jeung Sumarni. Didi terus ngunek-ngunek, hayang nyilakakeun Basri. Basri haben diganggu maké rupa-rupa jalan. Sa¬je¬roning kitu, Basri sok remen narima surat pondok ti “Laleur Bodas”, tepi ka manéhna remen salamet tina laku jahat panggawé deungeun. Saha ari “La¬leur Bodas” téh? Di tengah carita teh basri jeung lili teh papisah kusabab basri adek masantren .basa papisahan di stasion lili masihan ali ka basri dialina teh aya tulisan aksara sunda nami lili.hiji poe basri narima surat ti lili anu eusina nitah mikeun deui eta ali anu dipasihan ka basri teh.geus sbaraha lila kemudian lili jeung basri teh boga masalah salah paham nepi ka papisah tapi pada akhirna mah basri jeung lili teh balik deui nepi ka nikahna .
“Laleur Bodas téh caritana basajan, henteu pa¬beu¬lit cara ilaharna carita mistéri, tapi henteu weléh ngahudang kapanasaran anu maracana. Pangarangna tapis pisan dina ngarasiahkeun saha saenyana “Laleur Bodas” téh”.

D. Kaunggulan jeung kalemahan
Numutkeun simkuring. dina novel ieu aya sababaraha kaunggula jeung kalemahan sapertos kieu :
1.         Kaunggulan
- Bahasa novelna merenah, gampang dipiharti.
- Caritana matak panasaran jeung pinunjul.
- Caritana pakait rapih, caritana hese ditebak.
- Pangarangna pinter nyamunikeun saha eta laleur bodas.
- Carita cintana rame. Teu kawas carita bobogohan budak ngora nu biasa.

2.    Kalemahan
- Alur caritana teu pati cocok kanggo budak anom. Kusabab caritana nyaritakeun hiji kulawarga.
- Kalobaan dibeberkeun idetitas laleur bodasna.

NAMA        : NADYA NATASHA
KELAS       : XI IPA 5                                      


Résénsi Babalik Pikir


Résénsi Babalik Pikir
 
Jejer buku                   : Babalik Pikir
Pangarang                 : Samsoedi
Penerbit                      : Giri Mukti
Pamedal                     : PT Kiblat Buku Utama
Tempat Medal           : Jl. Gumuruh No. 38, Bandung 40275
Tanggal terbit            : Medal taun 1931
Kandel  kaca             : 72 kaca
Kategori                     : Novél
Sinopsis                      :

Novel ieu nyaritakeun hiji budak anu kacida baong jeung bengal ka kolot nu ngarana si Emed. Si Emed eta dititah ngalakonan hal leutik wae tara baleg. Ku baong baongna si Emed bapana nepika maot kapacok oray kusabab neangan si Emed peuting-peuting. Si Emed ngarasa salah pisan kulantaran maotna bapana, tapi rasa salahna teh teu lila, si Emed tetep jadi jelema baong jeung bengal ka indungna.
            Hiji poe si Emed indit ti imahna kusabab pundung ka indungna kulantaran teu dipangmeulikeun pepeutasan jeung papakean lebaran, padahal indungna teu pangmeulikeun manehna kulantaran salah si Emed sorangan nu kamalingan basa rek meuli pepetasan di pasar baru.
            Dina kaburna, si Emed meunang pangalaman anu kacida gedena. Timimiti ngangon meri, disangka maling nepika di bawa ka pangbuian barudak di Samarang. Di pangabuian barudak eta si Emed menang rupa-rupa pangajaran kuli, tapi si Emed pangresepna kana manday beusi, di dinya oge si Emed manggihan sobat anu satia, ngarana si Joko. Hiji poe, si Joko meunang balik ti pangbuian, kusabab manehna geus 18 taun, si Joko ngajakan nu teu baleg ka si Emed sangkan kabur ti pangbuian kucara digulung make samak, si Emed asalna embungeun, tapi lila kalilaan mah daekeun. Dicaritakeun yen si Emed jeung si Joko bisa kaluar ti pangbuian tanpa kanyahoan mawa si Joko dina buntelan samak. Di Jalan rek balik beus anu ditumpakan kacilakaan, dina kacilakaan eta si Joko maot, atuh si Emed teu boga sobat deui jeung hirup sorangan deui. Basa si Emed keur kalaparan si Emed papanggih jeung tukang bajigur nu kacida bageurna, si Emed hirup jeung tukang bajigur eta nepika boga pagawean manday beusi di bengkel. Sanggeus kitu si Emed balik ka lembur anu ditinggalkeuna pikeun papanggih jeung indungna anu geus lila teu papanggih.
            Novel ieu alus pisan pikeun dibaca rumaja, kusabab dijerona loba ngandung unsur pendidikan jeung moral sangkan para rumaja ayeuna ulah boga kalakuan jiga si Emed dinu carita tadi. Si Emed mangrupakeun tokoh nu mere conto yen lamun ngedul, baong jeung Bengal kakolot teh teu alus jeung urang bisa meunang balesana, masih untung di balesna didunia, lamun didunia urang bisa sadar kana kasalahan jeung jadi jelema nu leuwih hade, tapi coba lamun dibales diakherat, ulang moal bisa kukumaha. Kakurangan novel ieu hampir eweh, tapi mun ditilik tina jumlah kacana, carita ieu jiga nu lain ditujukeun pikeun rumaja, padahal carita ieu nyerminkeun rumaja pisan anu labil jeung maksakeun kehayang sorangan. Teras caritana gampang dipikaharti. Tapi basa kekecapanna anu kasar jeung kalakuan nu goréngna lain jeung picontoeun.
 Novel ieu oge ngandung nilai-nilai kahirupan sapopoe.Tapi palebah Si Emed kabur ti penjara nyaeta ku digulung ku samak rada teu asup akal. Manfaat tina novel ieu nyaeta sasaha anu mawa karep sorangan teu jeung bebeneran sarta doraka kanu jadi indung jeung bapa, temahna sok sangsara.

Bunga Alya .L
XI IPA 5

Resensi Novel Dalinding Angin Janari
Judul                :Dalinding angin janari
Di Susun          : USEP ROMLI H.M.
Di Terbitkeun   : R.Ayi Sacadipura,dina taun 2007
Kandel             :68 kaca.

Dina dalinding angin nyaritakeun budak awewe nu namina nendah,nendah the anak na ajengan  yahya nu boga pasantren di lemburna ,nu namina “al-muhlisin” pasantren ieu geus turun temurun ti karuhun ,nanging pasantren ieu karek 7 tahun ,cohagna katek mesat lengkah mun jelema mah ,kudu ngeubreuk. Nendah,anak bungsu. Dua lanceuk na ,lalaki nu namina abdul jabar jeung abdul kohar ,nuturkeun tapak lacak anjengan yahya.masantren sabada lulus SMA .Nu cikal di jombang ,jawa timur ,bari kuliah S-2 di Universitas K.H.Wahid hasyim nu aya didinya. Nu  kadua di ciamis .Ngususkeun ngaji wungkul heula ,geus rada hatam,karek rek  tatahar kuliah di paguron tinggi umum .cita-citana hayang jadi sarjana pendidikan . sedangkeun nendah kuliah di Fak.psikologi Universitas Islam Garut,mari masantren di “Darul Banat”,husus pasantren mahasiswi .ayeuna keur ngereuyeuhan nyusun kripsi. Barudak nu tilu ieu di piharep baris neruskeun tapak lacak karuhun,nanjeurkeun komara pasantren.
Hiji poe aya wanoja sareng indungna ngadatangkeun pasantren al-muhlisin,wanoja eta namina fenny ,fenny katingal wanoja kota ,awak na jangjing leutik,cengkeng lenggik,buuk di rumbaykeun . Tapak gunta ganti warna ,ngelemeng  dina tungtungna nu semu  peang. Heunteu nyaho langsung. Abdul jabbar nelepon nendah,yen di imah na aya wanoja jeung indungna ,Tapi indung na mah misah. Cicing di imah haji Burhan,lanceuk ajengan yahya,sedangkeun fenny di pernahkeun nyicingan kamar tamu .
Sanggeus nendah di teleponan ku lanceuk na ,isuk na nendah mulih ka lembur na ,saharita nendah karek mulih ,nendah di kenalkeun ka fenny anu di caritakeun ku lanceuk na ,nendah bingung sabab fenny tos nyahoeun nendah,fenny nyahoeun nendah ti indung na nendah.
Akhirna fenny jeung nendah jadi deukuet ,maranehna sok cacarita bareng ,curhat jsb. Mimitina cacarita sok ku basa Indonesia.Direumbeuy sunda kasar. Tapi lila-lila fenny sok hayang nyarita ku basa lemes. Pangpangna jeung ajengan yahya atawa embu. Ku nendah di tuyun dibebener.najan mindeng jeung rea salah dina larap kecap nu patuli jeng patali dina undak-usuk,tara dicawad.
Lantaran ayeuna fenny aya di pasantren anu aya di perkampungan,fenny jadi kabiasaaan hudang pukul 03.00 sabab ti masjid geus kadenge sora spiker kekerekekan keur shalat malam, beda di Jakarta mah pukul 03.00 masih tidur. Pukul 03.00 di pasantren mah para santri geus buru-buru asup ka masjid keur shalat tahajud.ketika fenny ka mesjid nendah geus aya di mesjid keur shalat tahajud. Geus shalat tahajud nendah. Disambung ku salat Witir  tilu rokaat. Maca tasbih,tahmid jeung solawat seratus kali. Salanjutna Nendah ngadoakeun fenny tetep dina taufik hidayah alloh sangkan di panceugkeun kayakinanana.ulah galuang-galeong kawas nu enggeus. Sabab baheula fenny ti Jakarta pergaulanna bebas.
Geus 6 bulan fenny di pasantren ,fenny geus aya parobahan sikap na namun teu robah 100 %,sedangkeun hubungan fenny jeung nendah geus deukeut seperti kaluargana , tapi geus 6 bulan di pasantren fenny mutuskeun balik ka Jakarta sabab aya hal-hal anu kudu di bereskeun. Fenny pun balik ka Jakarta tampa indungna ,ketika nendah ka kamarna fenny nendah nempo aya surat ,nendah langsung nyokot eta surat tapi fenny langsung nyokot eta surat jeung di sumputkeun di handap bantal,nendah bingung.fenny ngizinkeun nendah maca surat eta lamun fenny geus angkat ka Jakarta,fenny langsung pamitan ka anjengan yahya jeung embu ,nendah oge nganterkeun fenny. fenny langsung naek elf sedangkeun nendah nempo fenny jeung perasaan sedih.
Geus fenny angkat,nendah langsung buru-buru balik ka imah ,geus di imah nendah buru-buru ka kamar tamu anu di pake ku fenny ,nendah nyoehkeun biwir amplop.kertas sababaraha lembar  nu isina kahirupan fenny anu sebenerna di Jakarta ,fenny tacan tiasa bisa ngarengsekeun problem-promblem pribadi,jeung dunya nendah jeung fenny bina kabina-bina. Amat betolak belakang. Nendah di dunya santri,dunya masjid nu dekeut ka gusti allah tpi fenny dunya hiburan,dunya peuting. Tempat hura-hura anu sama sekali anu tara eling kagusti allah jeung pergaulan anu bebas. Sanggeus nendah maca eta surat nendah buru-buru ka imah na indung fenny hoyong nanya anu sebenerna sanggeus nendah di imah na indung na fenny ,nendah asa bingung bade nanyakeun naon heula sabab nendah nempo indung na fenny boga iman nu kuat ka gusti alloh beda jeung anak na .jeung hate teu ngenah  nendah langsung nanyakeun ngenaan fenny . indung na fenny pun nyaritakeun penyebeb fenny tiasa seperti eta sabab karuntuhan rumah tangga indungna fenny,sabab ayah na salingkuh deui jeung selebriti ,didinya fenny jadi bangor. Sanggeus nendah nyaho fenny tiasa seperti eta. Nendah pamit ka indungna fenny balik ka imah . sanggeus nendah di imah ,nendah dapet surat ti tukang pos ,surat eta ti fenny , nendah langsung maca surat eta ti fenny nu isi na fenny rindu jeung pasantren,fenny resep perih lamu ngadenge suara adan ti mesjid-mesjid sok inget kana pasantren tapi ti jakarta lewat sakitu wae sabab fenny terkurung di pergaulan anu bebas ieu ,engkeu lamun fenny bebas ti jeratan ieu fenny bade ka pasantren deui. Sanggeus nendah maca eta surat ,nendah nganggap fenny kaum fatalis anu pasrah kana kahirupan .
 Dalinding angin ti masjid,karek liwat dina paningeungan fenny. tapi  hiji waktu bakal namper  saendeng-endeng dina lelembutan. Dina galura kamarudahan fenny.isuk pageto. Atawa biheung iraha sabab ukur alloh maha uninga .
kaunggulan novel ieu ,loba pesan moral ,agama ,jeung pendidikan sabab ti novel ieu urang tiasa leuwih maham tina kahirupan di dunya jeung di akhirat ,novel ieu oge tiasa ngadeukatkeun urang kagusti alloh.
        kakurangan novel ieu .Alur carita na teu beuraturan jeung bahasana sesah di pahamkeun .

                                                                                             Sherly Delvia
                                                                                             XI IPA 5Resensi Novel NÉLÉNGNÉNGKUNGNÉLÉNGNÉNGKUNGNéléngnéngkung nyaeta mangrupa judul buku anu disusun ku Wahyu Wibisana. Buku ieu diterbitkeun ku Kiblat buku utama, dina tahun 2009 citakan ka-1. Kandelna aya 152 kaca.
Kanyaah ti indung jeung bapa ka anakna nyaeta tema anu dicandak dina novel ieu. Néléngnéngkung  dina ieu buku karya Wahyu Wibisana, écés nyaritakeun kahirupan pangarang mangsa budak nepi ka sawawa kalawan teu leupas tina héab asih indung jeung bapa. Oge nyaritakeun kahirupan sapopoé nu kasorang ku dirina dina bunderan kanyaah indung jeung bapa, dipulas ku latar lembur tempat gelar jeung sabudeureunnana, oge latar pangjujugan ngumbara di Bandung.
Sanajan ukur nyaritakeun pangalaman nu kasorang ku pangarang tapi éta pangalaman téh seueur atikan keur kahirupan anu bisa dijadikeun padoman hirup keur urang sadaya jeung ayana budaya masyarakat sunda baheula, sajarah keur jaman panjajahan walanda, jepang jeung pambarontakan PKI, jeung sajabana.
Kasaean dina novel ieu ngandung atikan moral anu peryogi pisan ku urang ditarepkeun dina kahirupan sapopoé nyaéta salah sahijina hormat ka indung jeung bapa. Namung eusi tina novel ieu aya sababaraha kécap anu salah nulisna, kusabab salah nulisna jadi sesah ngahartikeunnana.
Novel ieu ngandung harti lamun kanyaah indung jeung bapa teu aya wates wangenna, moal lantis ku hujan sakali. Sok sanajan rup ku padung, rap ku lemah kanyaah indung bapa tetep nganteng anu bakal diterapkeun deui ka anak anakna dina mangsa nu bakal datang.
  
RIANTINA GHURUL M
XI IPA 5

Resensi Novel Lain Eta


Judul                     : Lain Eta
Pengarang             : Moh. Ambri
Penerbit                : Balai Pustaka, Jakarta
Banyak Halaman   : 85 halaman
Harga Buku           : Rp 18.000

            Lain Eta, Novel ieu nyaritakeun Neng Eha nu dipaksa ku bapana kawin ka lalaki nu teu dipikaasih, Terus manehna kabur saterusna manehna tobat ka kolotna jeung hirup nyorangan pinuh tawakal. Lalakon nu boga carita dina novel ieu nyaeta Neng Eha jeung bapana nyaeta Juragan Kalipah Cianjur ti lingkungan bangsawan jeung agamawan, Neng Eha dicaritakeun kageulissannana jeung kaayaan batinna, nyaeta sawiang wanoja nu boga jalan hirupna rea kajadian nu jadi awewe nu mandiri pinuh katakwaan dina ngajalankeun hirupna.
          Nu dimaksud dina novel Lain Eta nyaeta pokok perkawinan, kabuka dina jero carita ieu perkawinan moal aya kabahagiaan lamun syarat – syaratna teu dicumponan nyaeta saling pikanyaah jeung salih pikaasih, turunan, agama, harta jeung pangkat.
          Antara Neng Eha jeung Mahmud saling mikaasih, tapi teu jadi kabahagiaan lantaran teu jadi dina perkawainan. Mahmud ku bapana Neng Eha teu kaasup dina syarat turunan nyaeta lain bangsawan. Lalaki lain nyaeta juragan mantri, nurutkeun bapana Neng Eha nyumponan syarat kabangsawaan, kaagamaan, harta jeung pangkat, Tapi teu nyumponan syarat saling mikaasih. Sabab Neng Eha teu bogoheun, manehna teu menang kasugemaan rumah rumah tanggana hancur, janten kanngo kabahagiaan teh salian syarat pribadi bogoh pada bogoh oge aya syarat sosial jeung syarat agama.
          Tema eta saterusna bisa diringkeuskeun seperti ieu perkawinan moal mere kabahagiaan lamun syarat – syarat nu sifatna pribadi, jasmaniah, rohaniah jeung syarat sosial sarta kaagamaan teu nyumponan. Kasimpulan pangarang dina carita ieu pada akhirna manusia kudu bisa ngajalankeun nasibna jeung nyangharupan kahirupan kahareup jeung katawakalan ka Allah SWT.

                                                                     Nama               :Yari Rinaldi
                                                                     Kelas               :XI IPA 5

Resensi Si Kabayan Jadi Dukun-
Judul Buku : Si Kabayan Jadi Dukun
      - Pangarang : Moh.Ambri
- Penerbit : PT Kiblat Buku Utama
- Taun medal katut citakanana : Citakan ka-5, Muharram 1430      H./Januari 2009
- Kandel Buku : 72 kaca
- Harga Buku : Rp.25.000

 Dina buku ieu nyaritakeun si kabayan anu jadi dukun. Jadi dukun sotenan kapaksa Si Kabayan mah. Saikem, pamajikanana, nu sasat jadi cukang lantaranna mah. Saikem hayang males kanyeri ka salakina pedah pernah nampiling manehna. Basa kadatangan semah ti dayeuh nu neangan dukun lepus, Saikem nyebutkeun yen Si Kabayan teh dukun anu kamatihanana jeung pang sakti-saktina moal aya tandinganna. Ngan cenah ku lantaran jalma mahiwal, Si Kabayan tara daek ngaku jadi dukun kajaba mun ditampilingan heula.
Saenggeus di tampilingan ku deungeun-deungeun bari jeung teu nyaho naon kasalahanana, Si Kabayan kapaksa daek dititah ngajiad Nyi Hasanah, anak sudagar, anu katarajang kasakit pireu barang rek dikawinkeun ku bapana. Ari saenyana mah Nyi Hasanah teh pipireuan. Manehna teu suka dikawinkeun ka Haji Latip, da puguh geus bogoh ka  Agus. Agus nyamar jadi pangiring Embah Dukun, nepi ka bisa paamprok jeung bebenena. Teu lila Nyi Hasanah langsung bisa ngomong deui, ngan orokaya terus dibawa kabur ku Agus.
Kabayan akhirna kayahoan lain dukun asli. Isukna burudul pulisi, kapala-kapala desa jeung menak ti dayeuh rek nangkep si Kabayan. Akhirna Si Kabayan dibawa ka dayeuh terus diabuskeun ka bui. Pamajikanana datang ka dayeuh nembo Si Kabayan bari ceurik rumasa salah. Kabayan dibebaskeun ti bui, Kabayan jeung Agus indit ka imah Sudagar. Menta si Agus diijinan kawin jeung Nyi Hasanah. Ki Haji bapana Nyi Hasanah teu satuju. Tapi, Nyi Hasanah menta restu ti bapana dikawinkeun jeung Agus. Kusabab Nyi Hasanah ngan cinta ka Agus saurang. Akhirna Ki Haji mere restu ka budakna. Agus jeung Nyi Hasanah akhirna kawin jeung hirup bagja.
- Kalemahan Buku : Bahasa nu digunakeun lobana bahasa kasar. Bahasa anu teu patut diconto ku budak sakola
- Kalebihan Buku : carita na menarik aya unsur komedina, Ngagunakeun bahasa sapopoe atawa basa loma anu gampang dibaca, sadaya kalangan tiasa maca.

                                                                       Nama                    :Ahmad Setiadi
                                                                       Kelas                     :XI IPA 5